Een Miele kopen zonder bij Dekempe langs te lopen ...

Cart:

0 item(s) - € 0,00
U heeft geen producten in uw winkelwagen.

0

Klantendienst en algemene verkoopsvoorwaarden

Identificatie en maatschappelijke zetel van de verkoper:

Dekempe BVBA
Brugse Steenweg 55
8370 Blankenberge (België)
BTW BE0436.195.439
Tel: 050/41.11.05
Fax: 050/42.94.76
E-mail: info@dekempe.be

De onderneming is geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0436195439.


Algemene verkoopsvoorwaarden

1. De goederen worden geleverd zoals omschreven op de bestelbon of op de factuur.

2. De goederen worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld. Rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. Eventuele vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

3. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.

4. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.

5. De goederen moeten bij levering nagezien worden en eventuele klachten moeten ons onmiddellijk worden gemeld. Klachten betreffende geleverde goederen of diensten zijn niet meer ontvankelijk indien ze ons niet schriftelijk bevestigd worden binnen de zeven dagen na levering of, bij verborgen gebreken, na de ontdekking ervan.

6. Er dient contant betaald te worden bij de levering. Betalingen boven de € 3.000 mogen wettelijk niet meer in bankbiljetten gebeuren.

7. De geleverde koopwaar blijft eigendom van de verkoper zolang de volledige koopprijs (hoofdsom, kosten en intresten) niet werd betaald. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren.

8. Elke factuur brengt de vervaldag van rechtswege en zonder enige aanmaning een intrest op van 8%.

9. Indien de wanbetaling van de factuur langer duurt dan 30 dagen, wordt van rechtswege een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag verschuldigd.

10. De eenzijdige verbreking van een verkoop- of aannemingsovereenkomst is niet mogelijk. Indien de uitvoering van de overeenkomst door de klant geweigerd wordt of indien de overeenkomst ten laste van de klant verbroken wordt, is de klant minstens een schadevergoeding van 30% van de prijs verschuldigd, onder voorbehoud van ons recht de meerdere schade te bewijzen.

11. Al onze overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Eventuele geschillen kunnen alleen worden voorgelegd aan de rechtbanken, zetelend te Brugge.


Waarborg

Alle producten, gekocht of geleverd en bestemd voor privaat gebruik, genieten van twee jaar waarborg. De garantie die Miele biedt komt overeen met de wettelijke garantie en laat de wettelijke rechten van de koper onverlet. Voor producten die gebruikt worden voor niet-private doeleinden gelden de beperkende garantievoorwaarden van de fabrikant/invoerder.

Defecten of schade als gevolg van foutief gebruik, water, oxidatie, val of schokken, nalatigheid, slecht onderhoud of gebruik in strijd met de voorschriften van de fabrikant, evenals slijtage worden niet door de garantie gedekt.

Herstellingen uitgevoerd door een niet door het merk erkende technieker geven aanleiding tot het vervallen van de garantie indien deze herstelling betrekking heeft op het gebrek. Voor meer informatie hieromtrent, gelieve de handleiding te raadplegen die bij het product wordt geleverd.

De zendnota en/of het aankoopbewijs die u bij het apparaat ontvangt, is uw garantiebewijs. Houdt deze dus zeker goed bij.

Gelieve, om van uw garantie te kunnen genieten, u met het defecte apparaat aan te bieden bij ons, of contact op te nemen met onze dienst na verkoop op ons telefoonnummer of via e-mail: info@dekempe.be.

Voorwaarden met betrekking tot het herroepingsrecht

1. In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten, heeft de consument, volgens de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 30 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van levering. Dit herroepingsrecht wordt toegekend aan de consument om hem toe te laten het gekochte goed te beoordelen in omstandigheden vergelijkbaar met een winkeletalage. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing voor rechtspersonen of voor producten aangekocht door een natuurlijk persoon voor beroepsgebruik.

2. Deze herroeping zal echter enkel van kracht worden op voorwaarde dat de klant, binnen de 30 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed, via een schrijven, e-mail, of fax zijn verlangen kenbaar maakt aan de Dekempe en op voorwaarde dat hij, binnen dezelfde termijn, de ongebruikte koopwaar terugstuurt in de originele en onbeschadigde verpakking, klaar voor verkoop. Artikels die niet in deze toestand zouden verkeren bij hun ontvangst door Dekempe zullen ter beschikking blijven van de koper, die er de prijs van zal moeten betalen.

3. Ingeval van uitoefening van zijn herroepingsrecht, zal de klant de koopwaar met alle middelen en op zijn eigen risico en kosten terugzenden naar Dekempe. Verzendingen "port betaald door de bestemmeling" en "tegen rembours" zullen dus worden geweigerd. In het belang van de klant wordt aangeraden het bewijs van de terugzending door de post of de vervoerder te laten valideren. Dekempe kan bij wijze van dienstverlening de artikelen terughalen bij de klant mits een forfait van € 50,00 (incl. BTW). Gelieve voor deze dienstverlening van Dekempe te bellen naar het nummer + 32 (0)50 41 11 05 of een e-mail te sturen naar info@dekempe.be met vermelding van uw naam en factuurnummer.

4. Wij verzoeken u om de koopwaar terug te bezorgen op het adres vermeld bovenaan onderhavige voorwaarden, samen met de leveringsdocumenten, en eventueel de factuur.

5. Wanneer het herroepingsrecht werd uitgeoefend overeenkomstig de voormelde voorwaarden, zullen we binnen een termijn van 30 dagen overgaan tot terugbetaling van elke som die u ons zou hebben betaald voor de aankoop van één of meerdere artikels. De terugbetaling zal gebeuren op het bankrekeningnummer dat u dient te vermelden in uw herroepingsaanvraag.